Το Έργο

Ένα μεικτό πρόγραμμα μάθησης για ανάπτυξη ικανοτήτων πέρα των καθαρά επαγγελματικών δεξιοτήτων

Προετοιμάζοντας το μέλλον των μέσων μαζική μεταφοράς

Τα κίνητρά μας

Οι μαζικές μεταφορές είναι ένας τομέας αυξανόμενης σημασίας για τις ευρωπαϊκές πόλεις και τις αγροτικές περιοχές. Παρέχουν την βάση για την εφαρμογή της ανάγκης μιας σύγχρονης κοινωνίας για κινητικότητα σύμφωνα με τη βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη. Αυτό συνεπάγεται την αυξανόμενη οικονομική σημασία αυτού του τομέα. Με την αύξηση του αστικού πληθυσμού και τις αυξανόμενες απαιτήσεις για βιωσιμότητα, οι εργαζόμενοι στις δημόσιες μεταφορές αντιμετωπίζουν καθημερινά μια σειρά από προκλήσεις, που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες όπως τα συστήματα αυτο-οδήγησης έως την εξυπηρέτηση πελατών και την διαχείριση των συγκρούσεων, παρέχοντας παράλληλα υπηρεσίες πολιτιστικής ευαισθητοποίησης και αειφορίας.

Οι στόχοι μας

Με το έργο Competence+, θέλουμε να προσφέρουμε ευκαιρίες κατάρτισης σε εκπαιδευόμενους ΕΕΚ και υπαλλήλους μαζικών συγκοινωνιών σε τέσσερις διαφορετικούς τομείς:

1. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
2. Διαχείριση συγκρούσεων
3. Κοινωνικό θάρρος
4. Διαχείριση άγχους

Με την εξουσιοδότησή τους να πραγματοποιούν συγκεκριμένες αλλαγές, να επανεξετάζουν και να βελτιστοποιούν τις δικές τους ενέργειες, όχι μόνο θα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στο χώρο εργασίας τους, αλλά και στην ανάπτυξη της εργασίας τους.

Ο στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει μια προηγμένη πλατφόρμα κατάρτισης την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τόσο οι εκπαιδευόμενοι όσο και οι εργαζόμενοι στις μαζικές συγκοινωνίες. Η διδακτική μεθοδολογία περιλαμβάνει ηλεκτρονική μάθηση και εκπαίδευση στην τάξη. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Competence + είναι ότι δημιουργούνται σενάρια εικονικής πραγματικότητας που επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να εφαρμόσουν και να δοκιμάσουν άμεσα τις πρόσφατα αποκτηθείσες ικανότητες και δεξιότητές τους.

Το έργο θα δημιουργήσει ένα εγχειρίδιο εφαρμογής για εκπαιδευτές που θέλουν να χρησιμοποιήσουν ή να προσαρμόσουν το υλικό του Competence +.

Οι εταιρείες μαζικών μεταφορών Reus Mobilitat (Ισπανία) και Straeto (Ισλανδία), η LAB (Γερμανία) προσθέτουν την παράμετρο της εσωτερικής προοπτικής, ενώ οι Wisamar (Γερμανία), DomSpain (Ισπανία), Virsabi (Δανία) και StandoutEducation (Κύπρος ) συνεισφέρουν με την εμπειρία τους σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Το έργο εκτελείται από το Νοέμβριο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2023.

Πνευματικά Παραδοτέα

IO 1

Ανάπτυξη και καθορισμός του εννοιολογικού πλαισίου Δημιουργία ενός πρακτικού πλαισίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να εφαρμοστεί άμεσα Αξιολόγηση των διαθέσιμων πόρων Ανάπτυξη αυτόνομων ενοτήτων ώστε κάθε μια να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό Αξιολόγηση από τέσσερις ειδικούς σε κάθε χώρα

IO 2

Επιλογή ενοτήτων σύμφωνα με την ανάλυση που έγινε στο IO1. Δημιουργία περιεχομένου εργαστηρίων: Κάθε ενότητα περιλαμβάνει ενεργοποιητές, ενίσχυση ικανοτήτων και δυνατότητες επικοινωνίας Δοκιμή του περιεχομένου των εργαστηρίου από ειδικούς στον τομέα

IO 3

Σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Δημιουργία σεναρίων εικονικής πραγματικότητας Βελτίωση του υλικού εργαστηρίου με εκπαιδευτικά βίντεο

IO 4

Οδηγός για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές Ανάπτυξη οδηγιών για τη χρήση των υλικών του έργου Competence+ Αναθεώρηση του οδηγού Δοκιμή του οδηγού στην πράξη Προσαρμογή του οδηγού με στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης πρακτικής συνάφειας

Αντίκτυπος του Competence+

Σε εκπαιδευτές και εργαζόμενους:

Αύξηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών που παρέχουν κατάρτιση σε τωρινούς και μελλοντικούς υπαλλήλους

Βελτίωση της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτών ΕΕΚ και παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης

Αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης και διασφάλιση ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος

Εφαρμογή στρατηγικών αειφορίας και διαχείρισης στρες στον τομέα των μαζικών μεταφορών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

Ενθάρρυνση της απόκτησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα τους βοηθήσουν στην επαγγελματική τους ζωή

Προσωπική ανάπτυξη μέσω της αύξησης βασικών ικανοτήτων που σχετίζονται με την ενεργή πολιτότητα, την πολιτιστική ευαισθητοποίηση, την ψηφιακή, προσωπική, κοινωνική και μαθησιακή ικανότητα

Αύξηση των ευκαιριών εργασίας μέσω πρακτικών δεξιοτήτων.

Στην κοινότητα:
Ευαισθητοποίηση σε υπό εξέταση ζητήματα του έργου

Βελτίωση της προσανατολισμένης στον χρήστη υπηρεσίας (επικοινωνία με τους επιβάτες, ασφάλεια και κατάλληλη, θαρραλέα παρέμβαση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης)

Στους εκπαιδευτές ΕΕΚ:
Ενίσχυση τοπικών και περιφερειακών δικτύων και συνεργασιών μεταξύ εταιρειών μαζικών μεταφορών, προγραμμάτων ΕΕΚ και παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων

Προώθηση της μάθησης μέσω της εργασίας

Ενθάρρυνση της συμμετοχής των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των κέντρων κατάρτισης και των ανεξάρτητων φορέων για την προώθηση του διαλόγου σχετικά με την ΕΕΚ και την περαιτέρω κατάρτιση στον τομέα των μαζικών μεταφορών

Παροχή πρόσβασης σε δωρεάν υλικό διδασκαλίας και μάθησης

Σχεδιασμός Οδηγού εκπαιδευτή που θα διευκολύνει την ενσωμάτωση νέων ενοτήτων

Δυνατότητα ανταλλαγής περιεχομένου με άλλους εκπαιδευτικούς ΕΕΚ

Αύξηση ικανοτήτων ΤΠΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στους ενδιαφερόμενους:
Προώθηση των πλεονεκτημάτων της ευρωπαϊκής συνεργασίας όσον αφορά εμπειρίες και πρακτικές σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος

Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικών θεμάτων και την ανάγκη εφαρμογής τους στο πλαίσιο της ΕΕΚ για περαιτέρω κατάρτιση στον τομέα των μαζικών μεταφορών

Δυνατότητα προσαρμογής και ενσωμάτωσης των ενοτήτων του Competence+ σε μαθήματα ΕΕΚ

Προγράμματα επιμόρφωσης παρόμοιων επαγγελματικών τομέων

Προώθηση των πλεονεκτημάτων και των προστιθέμενων αξιών των συνεργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για εταιρείες, ΕΕΚ και περαιτέρω κατάρτιση ιδρυμάτων στον τομέα των μαζικών μεταφορών

Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Τηλέφωνο:+44 12 3456 4688
Email: info@competenceplus.com

Ώρες εργασίας

Δευτέρα- Πέμπτη: 8:00-18:30
(Τηλέφωνο μέχρι 17:30 )
Παρασκευή- 8:00-14:00